1
0
mirror of https://github.com/beego/bee.git synced 2024-07-16 02:45:09 +00:00

Bump golang.org/x/text from 0.3.6 to 0.3.8

Bumps [golang.org/x/text](https://github.com/golang/text) from 0.3.6 to 0.3.8.
- [Release notes](https://github.com/golang/text/releases)
- [Commits](https://github.com/golang/text/compare/v0.3.6...v0.3.8)

---
updated-dependencies:
- dependency-name: golang.org/x/text
  dependency-type: indirect
...

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
This commit is contained in:
dependabot[bot] 2023-02-23 07:27:07 +00:00 committed by GitHub
parent ebb8c0ad31
commit 47537c9039
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
2 changed files with 18 additions and 16 deletions

13
go.mod
View File

@ -15,7 +15,7 @@ require (
github.com/shopspring/decimal v1.3.1
github.com/smartwalle/pongo2render v1.0.1
github.com/spf13/viper v1.7.0
golang.org/x/tools v0.1.2
golang.org/x/tools v0.1.12
gopkg.in/yaml.v2 v2.4.0
)
@ -47,12 +47,11 @@ require (
github.com/subosito/gotenv v1.2.0 // indirect
go.starlark.net v0.0.0-20190702223751-32f345186213 // indirect
golang.org/x/arch v0.0.0-20190927153633-4e8777c89be4 // indirect
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a // indirect
golang.org/x/mod v0.4.2 // indirect
golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5 // indirect
golang.org/x/sys v0.0.0-20220114195835-da31bd327af9 // indirect
golang.org/x/text v0.3.6 // indirect
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20200804184101-5ec99f83aff1 // indirect
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210921155107-089bfa567519 // indirect
golang.org/x/mod v0.6.0-dev.0.20220419223038-86c51ed26bb4 // indirect
golang.org/x/net v0.0.0-20220722155237-a158d28d115b // indirect
golang.org/x/sys v0.0.0-20220722155257-8c9f86f7a55f // indirect
golang.org/x/text v0.3.8 // indirect
google.golang.org/protobuf v1.26.0 // indirect
gopkg.in/ini.v1 v1.51.0 // indirect
gopkg.in/yaml.v3 v3.0.0-20210107192922-496545a6307b // indirect

21
go.sum
View File

@ -357,8 +357,8 @@ golang.org/x/crypto v0.0.0-20190510104115-cbcb75029529/go.mod h1:yigFU9vqHzYiE8U
golang.org/x/crypto v0.0.0-20190605123033-f99c8df09eb5/go.mod h1:yigFU9vqHzYiE8UmvKecakEJjdnWj3jj499lnFckfCI=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20191011191535-87dc89f01550/go.mod h1:yigFU9vqHzYiE8UmvKecakEJjdnWj3jj499lnFckfCI=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20200622213623-75b288015ac9/go.mod h1:LzIPMQfyMNhhGPhUkYOs5KpL4U8rLKemX1yGLhDgUto=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a h1:kr2P4QFmQr29mSLA43kwrOcgcReGTfbE9N577tCTuBc=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210513164829-c07d793c2f9a/go.mod h1:P+XmwS30IXTQdn5tA2iutPOUgjI07+tq3H3K9MVA1s8=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210921155107-089bfa567519 h1:7I4JAnoQBe7ZtJcBaYHi5UtiO8tQHbUSXxL+pnGRANg=
golang.org/x/crypto v0.0.0-20210921155107-089bfa567519/go.mod h1:GvvjBRRGRdwPK5ydBHafDWAxML/pGHZbMvKqRZ5+Abc=
golang.org/x/exp v0.0.0-20190121172915-509febef88a4/go.mod h1:CJ0aWSM057203Lf6IL+f9T1iT9GByDxfZKAQTCR3kQA=
golang.org/x/exp v0.0.0-20190306152737-a1d7652674e8/go.mod h1:CJ0aWSM057203Lf6IL+f9T1iT9GByDxfZKAQTCR3kQA=
golang.org/x/exp v0.0.0-20190510132918-efd6b22b2522/go.mod h1:ZjyILWgesfNpC6sMxTJOJm9Kp84zZh5NQWvqDGG3Qr8=
@ -389,8 +389,8 @@ golang.org/x/mod v0.1.1-0.20191105210325-c90efee705ee/go.mod h1:QqPTAvyqsEbceGzB
golang.org/x/mod v0.1.1-0.20191107180719-034126e5016b/go.mod h1:QqPTAvyqsEbceGzBzNggFXnrqF1CaUcvgkdR5Ot7KZg=
golang.org/x/mod v0.2.0/go.mod h1:s0Qsj1ACt9ePp/hMypM3fl4fZqREWJwdYDEqhRiZZUA=
golang.org/x/mod v0.3.0/go.mod h1:s0Qsj1ACt9ePp/hMypM3fl4fZqREWJwdYDEqhRiZZUA=
golang.org/x/mod v0.4.2 h1:Gz96sIWK3OalVv/I/qNygP42zyoKp3xptRVCWRFEBvo=
golang.org/x/mod v0.4.2/go.mod h1:s0Qsj1ACt9ePp/hMypM3fl4fZqREWJwdYDEqhRiZZUA=
golang.org/x/mod v0.6.0-dev.0.20220419223038-86c51ed26bb4 h1:6zppjxzCulZykYSLyVDYbneBfbaBIQPYMevg0bEwv2s=
golang.org/x/mod v0.6.0-dev.0.20220419223038-86c51ed26bb4/go.mod h1:jJ57K6gSWd91VN4djpZkiMVwK6gcyfeH4XE8wZrZaV4=
golang.org/x/net v0.0.0-20180724234803-3673e40ba225/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
golang.org/x/net v0.0.0-20180826012351-8a410e7b638d/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
golang.org/x/net v0.0.0-20181023162649-9b4f9f5ad519/go.mod h1:mL1N/T3taQHkDXs73rZJwtUhF3w3ftmwwsq0BUmARs4=
@ -422,8 +422,9 @@ golang.org/x/net v0.0.0-20200520182314-0ba52f642ac2/go.mod h1:qpuaurCH72eLCgpAm/
golang.org/x/net v0.0.0-20200625001655-4c5254603344/go.mod h1:/O7V0waA8r7cgGh81Ro3o1hOxt32SMVPicZroKQ2sZA=
golang.org/x/net v0.0.0-20200707034311-ab3426394381/go.mod h1:/O7V0waA8r7cgGh81Ro3o1hOxt32SMVPicZroKQ2sZA=
golang.org/x/net v0.0.0-20200822124328-c89045814202/go.mod h1:/O7V0waA8r7cgGh81Ro3o1hOxt32SMVPicZroKQ2sZA=
golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5 h1:wjuX4b5yYQnEQHzd+CBcrcC6OVR2J1CN6mUy0oSxIPo=
golang.org/x/net v0.0.0-20210525063256-abc453219eb5/go.mod h1:9nx3DQGgdP8bBQD5qxJ1jj9UTztislL4KSBs9R2vV5Y=
golang.org/x/net v0.0.0-20220722155237-a158d28d115b h1:PxfKdU9lEEDYjdIzOtC4qFWgkU2rGHdKlKowJSMN9h0=
golang.org/x/net v0.0.0-20220722155237-a158d28d115b/go.mod h1:XRhObCWvk6IyKnWLug+ECip1KBveYUHfp+8e9klMJ9c=
golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20180821212333-d2e6202438be/go.mod h1:N/0e6XlmueqKjAGxoOufVs8QHGRruUQn6yWY3a++T0U=
golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20190226205417-e64efc72b421/go.mod h1:gOpvHmFTYa4IltrdGE7lF6nIHvwfUNPOp7c8zoXwtLw=
golang.org/x/oauth2 v0.0.0-20190604053449-0f29369cfe45/go.mod h1:gOpvHmFTYa4IltrdGE7lF6nIHvwfUNPOp7c8zoXwtLw=
@ -479,16 +480,18 @@ golang.org/x/sys v0.0.0-20201119102817-f84b799fce68/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7w
golang.org/x/sys v0.0.0-20210124154548-22da62e12c0c/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210423082822-04245dca01da/go.mod h1:h1NjWce9XRLGQEsW7wpKNCjG9DtNlClVuFLEZdDNbEs=
golang.org/x/sys v0.0.0-20210603081109-ebe580a85c40/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220114195835-da31bd327af9 h1:XfKQ4OlFl8okEOr5UvAqFRVj8pY/4yfcXrddB8qAbU0=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220114195835-da31bd327af9/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220722155257-8c9f86f7a55f h1:v4INt8xihDGvnrfjMDVXGxw9wrfxYyCjk0KbXjhR55s=
golang.org/x/sys v0.0.0-20220722155257-8c9f86f7a55f/go.mod h1:oPkhp1MJrh7nUepCBck5+mAzfO9JrbApNNgaTdGDITg=
golang.org/x/term v0.0.0-20201126162022-7de9c90e9dd1/go.mod h1:bj7SfCRtBDWHUb9snDiAeCFNEtKQo2Wmx5Cou7ajbmo=
golang.org/x/text v0.0.0-20170915032832-14c0d48ead0c/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.0/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.1-0.20180807135948-17ff2d5776d2/go.mod h1:NqM8EUOU14njkJ3fqMW+pc6Ldnwhi/IjpwHt7yyuwOQ=
golang.org/x/text v0.3.2/go.mod h1:bEr9sfX3Q8Zfm5fL9x+3itogRgK3+ptLWKqgva+5dAk=
golang.org/x/text v0.3.3/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
golang.org/x/text v0.3.6 h1:aRYxNxv6iGQlyVaZmk6ZgYEDa+Jg18DxebPSrd6bg1M=
golang.org/x/text v0.3.6/go.mod h1:5Zoc/QRtKVWzQhOtBMvqHzDpF6irO9z98xDceosuGiQ=
golang.org/x/text v0.3.8 h1:nAL+RVCQ9uMn3vJZbV+MRnydTJFPf8qqY42YiA6MrqY=
golang.org/x/text v0.3.8/go.mod h1:E6s5w1FMmriuDzIBO73fBruAKo1PCIq6d2Q6DHfQ8WQ=
golang.org/x/time v0.0.0-20181108054448-85acf8d2951c/go.mod h1:tRJNPiyCQ0inRvYxbN9jk5I+vvW/OXSQhTDSoE431IQ=
golang.org/x/time v0.0.0-20190308202827-9d24e82272b4/go.mod h1:tRJNPiyCQ0inRvYxbN9jk5I+vvW/OXSQhTDSoE431IQ=
golang.org/x/time v0.0.0-20191024005414-555d28b269f0/go.mod h1:tRJNPiyCQ0inRvYxbN9jk5I+vvW/OXSQhTDSoE431IQ=
@ -537,8 +540,8 @@ golang.org/x/tools v0.0.0-20200618134242-20370b0cb4b2/go.mod h1:EkVYQZoAsY45+roY
golang.org/x/tools v0.0.0-20200729194436-6467de6f59a7/go.mod h1:njjCfa9FT2d7l9Bc6FUM5FLjQPp3cFF28FI3qnDFljA=
golang.org/x/tools v0.0.0-20200804011535-6c149bb5ef0d/go.mod h1:njjCfa9FT2d7l9Bc6FUM5FLjQPp3cFF28FI3qnDFljA=
golang.org/x/tools v0.0.0-20200825202427-b303f430e36d/go.mod h1:njjCfa9FT2d7l9Bc6FUM5FLjQPp3cFF28FI3qnDFljA=
golang.org/x/tools v0.1.2 h1:kRBLX7v7Af8W7Gdbbc908OJcdgtK8bOz9Uaj8/F1ACA=
golang.org/x/tools v0.1.2/go.mod h1:o0xws9oXOQQZyjljx8fwUC0k7L1pTE6eaCbjGeHmOkk=
golang.org/x/tools v0.1.12 h1:VveCTK38A2rkS8ZqFY25HIDFscX5X9OoEhJd3quQmXU=
golang.org/x/tools v0.1.12/go.mod h1:hNGJHUnrk76NpqgfD5Aqm5Crs+Hm0VOH/i9J2+nxYbc=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20190717185122-a985d3407aa7/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191011141410-1b5146add898/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=
golang.org/x/xerrors v0.0.0-20191204190536-9bdfabe68543/go.mod h1:I/5z698sn9Ka8TeJc9MKroUUfqBBauWjQqLJ2OPfmY0=